Žurnāla “Latvijas Tirgotājs” profesionālais medija ētikas kodekss

1.VISPĀRĪGI

1.1. Žurnāls “Latvijas Tirgotājs” ir vienīgais profesionālais medijs tirdzniecības nozarē, kurā stāstām par vietējiem tirgotājiem, jaunākajām tehnoloģijām un citiem ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem – Latvijā un pasaulē. “Latvijas Tirgotājs” regulāri iznāk Latvijas Republikā no 1920.gada (izņemot okupācijas gadus), bet vēsture ir vēl senāka – tā izdošana aizsākta 1915. gadā. Žurnāli atrodas Nacionālās bibliotēkas krājumā un senos numurus var aplūkot arī digitālajā bibliotēkā periodikas sadaļā.

1.2. Mēdija pamatvērtības ir: godīgums un taisnīgums, atbildība, atklātība, pārbaudītas un drošas informācijas paušana.

1.3. Žurnāls “Latvijas Tirgotājs” primāri apņemas informēt un aktualizēt Latvijas Tirgotāju asociācijas biedru jautājumus un aktualitātes. 2.

2. ATBILDĪBA

2.1. Žurnāla redakcijas darbības pamatā ir cilvēciskas un profesionāli ētiskas pamatvērtības. Redakcijas darbinieki par savu rīcību ir morāli un sociāli atbildīgi, ikdienas darbā strādājot:

         2.1.1.saskaņā ar profesionālo pozīciju – “Latvijas Tirgotājs” ir pret sabiedrību un valsti pilsoniski un sociāli atbildīgs medijs;

         2.1.2. ekonomiskās un Latvijas tirgotāju attīstības  vārdā vēlamies veicināt dialogu starp tirgotāju, uzņēmēju, sabiedrību un valsti. Publikācijās atspoguļojam dažādu valsts iestāžu, ministriju un NVO viedokli, kas tiešā veidā skar uzņēmējdarbības vidi un tirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un ēdinātājiem saistošus jautājumus;

          2.1.3. žurnāla “Latvijas Tirgotājs” žurnālisti ievēro komunikācijas ētiku, profesionālos pamatprincipus un vērtības;

          2.1.4. Žurnāla “Latvijas Tirgotājs” redakcija balstās uz klasiskām žurnālistikas pamatvērtībām – objektivitāte, godīgums un neitralitāte – un darba kvalitātei izvirza šādus kritērijus: profesionalitāte, atbildība, taisnīgums un cieņa.

3. VĒRTĪBAS

3.1. Ikdienas darbā, gatavojot materiālus žurnālam, profesionālie pamatprincipi tiek izvirzīti vairāki:

      3.1.1.Nodrošināt sabiedrībai, tirgotājiem, uzņēmējiem, Latvijas Tirgotāju asociācijas biedriem aktuālu, precīzu un noderīgu informāciju un skaidrojumus par nozarei aktuālām problēmām, jautājumiem, risinājumiem, notikumiem utt.

     3.1.2.Publicētajos materiālos nodrošināt viedokļu daudzveidību.

    3.1.3.Balstīties uz nozarē profesionālu informācijas avotu sniegtām ziņām.

     3.1.4.Informāciju izklāstīt saprotami, saglabājot objektivitāti un  neitralitāti, tostarp politisko, profesionālo uzskatu neitralitāti.

    3.1.5.Sniegt žurnāla lasītājiem atbildes – korekti un precīzi atbildēt uz ikvienu lasītāja iesūtītu jautājumu.

    3.1.6.Nekavējoties labot pieļautās kļūdas, ja tādas gadījušās.

    3.1.7.Nepieļaut interešu konflikta iespējamību.

    3.1.8.Rūpēties par profesionālās kvalifikācijas celšanu un pieredzes gūšanu: redakcijas darbinieki ir uzņēmīgi, mērķtiecīgi un izrāda iniciatīvu, lai papildinātu savas profesionālās zināšanas.

    3.1.9.Būt atbildīgam mēdijam Latvijas kopējā mediju saimē.

Apstiprināts un papildināts

2021. gada janvāris

Rīga